webinar register page

How can we create a positive environment for breastfeeding? / Sut gallwn ni greu amgylchedd cadarnhaol ar gyfer bwydo ar y fron?
With Amy Brown, Professor of Public Health, Policy and Social Sciences at Swansea University

Despite a strong intention to breastfeed, many women in the UK stop breastfeeding in the early days and weeks, often before they are ready.

The reasons for this are complex but centre around a society where although breastfeeding is promoted, often breastfeeding isn’t protected. Instead, women who want to breastfeed meet a series of barriers stopping them from doing so.

From a lack of detailed antenatal education, to disinvestment in health services, and a culture that does not understand the importance of breastfeeding.

Yet still too much focus is placed on educating individual pregnant women rather than changing the environment they will be breastfeeding in.

This talk will examine what we can change at a systems level, to empower and protect women to breastfeed for longer.

________________

Gydag Amy Brown, Athro Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe

Er gwaethaf bwriad cryf i fwydo ar y fron, mae llawer o fenywod yn y DU yn rhoi'r gorau i fwydo ar y fron yn y diwrnodau a'r wythnosau cynnar, yn aml cyn eu bod yn barod.

Mae'r rhesymau dros hyn yn gymhleth ond yn canolbwyntio ar gymdeithas er bod bwydo ar y fron yn cael ei hybu, nid yw bwydo ar y fron yn aml yn cael ei ddiogelu. Yn hytrach, mae menywod sydd eisiau bwydo ar y fron yn wynebu cyfres o rwystrau sy'n eu hatal rhag gwneud.

O ddiffyg addysg cyn geni manwl, i ddiffyg buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd a diwylliant nad yw'n deall pwysigrwydd bwydo ar y fron.

Ac eto, mae llawer gormod o ffocws ar addysgu menywod beichiog unigol yn hytrach na newid yr amgylchedd y byddant yn bwydo ar y fron ynddo.

Bydd y drafodaeth hon yn archwilio beth y gallwn ei newid ar lefel systemau, i rymuso a diogelu menywod i fwydo ar y fron am hwy.

May 5, 2021 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Corporate Events.