webinar register page

Polisi Iaith a Chyfrifiad 2021: A ydym ar y trywydd iawn? Language Policy and the 2021 Census: Are we on the right track?
Bydd y sesiwn hon yn rhoi blas i fyfyrwyr ar rai o'r modiwlau polisi iaith a gynigir gan Adran y Gymraeg ar ei rhaglenni gradd, gan gynnwys ei gradd Iaith, Cyfraith a Pholisi arloesol.

Bydd y sesiwn yn edrych ar y data am siaradwyr Cymraeg a gafwyd yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 ac yn ystyried a yw polisi Llywodraeth Cymru'n llwyddo ac yn cyflawni'r uchelgais arfaethedig i gael miliwn o siaradwyr erbyn canol y ganrif.

This session will give students a taste of some of the language policy modules offered by the Department of Welsh on its degree programmes, including its innovative BA Language, Law and Policy degree.

The session will look at the data on Welsh speakers contained in the results of the Census of 2021 and ponder if Welsh Government policy is working and achieving the purported ambition of a million speakers by the middle of the century.

Feb 8, 2023 06:00 PM in London

* Required information
Loading