webinar register page

Webinar banner
The Amy Dillwyn Lecture 2022 - 'Spaces of Possibility': Cymru, Cynefin and Canons Revisted - Charlotte Williams
Wales is slowly expanding its literary diet to include more writers of colour and broader literary representations of ethnic diversity. In tandem, the evolution of the Black British literary canon indicates commentators are slowly acknowledging ‘other voices’ and narrative projections from such ‘elsewhere places and spaces’ as they articulate experiences that challenge monolithic ideas about Britishness and assert their significance as expressions of the multifaceted identities. Drawing on examples of work from Wales, I am going to argue for more space and valorisation of what these perspectives bring to the story – in their own terms – more specifically in terms of being ‘of the place’ and yet ‘out of place’ -but also how they speak to both the canon of Welsh writing in English and to opening out of the “Black” and the “British” of the Black British Literary imaginary, ie: my own intervention on the Cymru-Cynefin-Canons debate.

Mae Cymru'n ehangu ei deiet llenyddol yn raddol i gynnwys rhagor o ysgrifenwyr o liw a phortreadau ehangach o amrywiaeth ethnig. Ar yr un pryd, mae esblygiad y canon llenyddol du Prydeinig yn awgrymu bod sylwebwyr yn cydnabod 'lleisiau eraill' yn araf, ynghyd â naratifau o 'leoedd a gofodau o rywle arall' wrth iddynt ddisgrifio profiadau sy'n herio syniadau monolithig am Brydeindod a mynnu eu harwyddocâd fel mynegiannau o hunaniaethau amlweddog. Gan gyfeirio at enghreifftiau o waith o Gymru, byddaf yn dadlau dros fwy o le a gwerthfawrogi'r hyn mae'r safbwyntiau hyn yn ei gynnig i'r stori – o’u safbwyntiau eu hunain - yn fwy penodol o safbwynt perthyn i'r lle ond eto heb berthyn - ond hefyd sut maent yn berthnasol i ganon llenyddiaeth Saesneg Cymru ac archwilio'r 'Du' a'r 'Prydeinig' yn y dychymyg Llenyddol Du Prydeinig, h.y.fy nghyfraniad personol at drafodaeth Cymru-Cynefin-Canonau.

Nov 23, 2022 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cultural Institute Swansea University.